O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej powstało z inicjatywy osób zainteresowanych społeczną działalnością na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gminy Horyniec-Zdrój i Roztocza Południowego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.09.2004 r. Obecnie liczy 33 członków. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Zarząd:

Prezes: Krzysztof Woźny
Wiceprezes: Marian Dziechciarz
Skarbnik:
Sekretarz: Bogusław Stopa

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Maciej Łuczyszyn
Członek: Krystyna Jóźwik
Członek: Artur Pawłowski

Działalność stowarzyszenia i jego organów reguluje statut (do pobrania: STATUT SPZH) i uchwalane przez Walne Zebranie regulaminy. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

Zasadniczą rolą SPZH jako organizacji pozarządowej o charakterze non profit jest inicjowanie działań społecznie użytecznych ważnych dla lokalnej społeczności. Mamy szczęście działać w miejscu, które natura obdarzyła w sposób szczególny na tle innych gmin w regionie. Chodzi tu zarówno o walory przyrodnicze jak i antropogeniczne związane z wielokulturową historią regionu oraz unikalne w skali kraju zasoby naturalnych surowców leczniczych. Wymienione elementy właściwie wyeksponowane, wypromowane, zorganizowane w lokalny produkt turystyczny i optymalnie zarządzane mogą i powinny stanowić bazę dla dynamicznego rozwoju uzdrowiska i całego subregionu Roztocza Południowego.

Analizując kwestię rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru można jednak odnieść wrażenie niewielkiego wykorzystania dostępnych możliwości i zasobów. Oczywistym jest, że droga do osiągnięcia pozytywnych i istotnych zmian jest długa, wymaga czasu i wielu działań od zmiany postaw społecznych począwszy po ulepszenie infrastruktury technicznej. Mając świadomość szeregu ograniczeń ale i możliwości Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej od wielu lat podejmuje liczne inicjatywy nie tylko na rzecz lokalnej społeczności z korzyścią dla przebywających na obszarze Roztocza kuracjuszy oraz turystów i posiada osiągnięcia szczególnie w dziedzinie promocji i rozwoju szeroko pojętej turystyki i działalności uzdrowiskowej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że SPZH ma specyficzną siłę przyciągania ludzi z rożnych środowisk i różnych miejscowości, którzy chcą działać dla wspólnego dobra. Dzięki dużemu kapitałowi społecznemu i intelektualnemu członków Stowarzyszenia udaje się realizować nasze ambitne plany. W tym zakresie nie ma podobnej organizacji nie tylko w gminie ale też w powiecie.

Działania Stowarzyszenia na rzecz promocji gminy mają charakter długofalowy i wielopłaszczyznowy. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały uczynione tuż po zawiązaniu się Stowarzyszenia w 2004 roku i polegały na decyzji o wydawaniu lokalnego pisma „Gazeta Horyniecka”.

Więcej o działalności SPZH: Działania

Reklama